Chen’s Taichi

Back

陳氏太極拳精要十八式
(chen2 shi4 tai4 ji2 quan2 jing1 yao4 shi2 ba1 shi4)
Chen’s Taichi Essential 18 Forms 

 1. 起势 qi3 shi4;   Starting Posture
 2. 金剛捣碓 jin1 gang1 dao3 dui4;   Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 3. 懶扎衣 lan3 zha1 yi1;   Lazy About Tucking the Robe
 4. 六封四閉 liu4 feng1 si4 bi4;   Six Sealing and Four Closing
 5. 單鞭 dan1 bian1;   Single Whip
 6. 白鵝亮翅哪 bai2 e3 liang4 chi4;   White Goose Spreads Wings
 7. 斜行 xie2 xing2;   Diagonal Step
 8. 摟膝 lou1 xi1;   Grab the Knee
 9. 拗步 ao4 bu4;   Twisted Step
 10. 掩手肱拳 yan3 shou3 gong1 quan2;   Covering Hand Punch
 11. 高探馬 gao1 tan4 ma3;   High Pat on Horse
 12. 左蹬跟 suo3 deng1 gen1;   Left Heel Kick
 13. 玉女穿梭 yu4 nv3 chuan1 suo;   Fair Lady Works at Shuttles
 14. 運手 yun2 shou3;   Wave Hands
 15. 轉身雙擺蓮 zhuan3 shen1 shuang1 bai3 lian2;   Turn Around with Double Lotus Kick
 16. 當頭炮 dang1 tou2 pao4;   Cannon to the Face
 17. 金剛搗碓 jin1 gang1 dao3 dui4;   Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 18. 收式 shou1 shi4;   Closing Posture

陈氏太极剑精要十八式
(chen2 shi4 tai4 ji2 jian4 jing1 yao4 shi2 ba1 shi4)
Chen’s Taichi Sword Essential 18 Forms

 1. 太极剑起势   tai4 ji2 jian4 qi3 shi4;  Taichi Sword Opening Posture
 2. 朝阳剑  chao2 yang2 jian4;  Presenting the Sword to the Sun
 3. 仙人指路  xian1 ren2 zhi3 lu4;  Immortal Points the Way
 4. 青龙出水  qing1 long2 chu3 shui3;   Black Dragon Emerges from Water
 5. 护膝剑  hu4 xi1 jian4;   Protecting the Knee
 6. 前刺后劈  qian2 ci4 hou4 pi1;   Forward Pierce and Backward Chop
 7. 青龙转身  qing1 long2 zhuan3 shen4;   Black Dragon Turns Around
 8. 斜飞式  xie2 fei1 shi4;   Diagonal Flying Posture
 9. 展翅点头   zhan3 chi4 dian3 tou2;   Spreading the Wings and Pecking the Head
 10. 拔草寻蛇   bo1 cao3 xun2 she2;   Brushing the Grass to Search for Snakes
 11. 金鸡独立  jin1 ji1 du2 li4;   Golden Rooster Stands on One Leg
 12. 下刺盖拦式  xia4 ci4 gai4 lan2;   Downward Pierce & Covering Block
 13. 古树盘根   gu3 shu4 pan2 gen1;   Coiling Roots of Ancient Trees
 14. 饿虎扑食  e4 hu3 pu1 shi2;   Hungry Tiger Jumps to Its Prey
 15. 青龙摆尾  qing1 long2 bai3 wei3;   Black Dragon Sweeps Its Tail
 16. 野马跳涧   ye3 ma3 tiao4 jian4;   Wild Horse Leaps over the Gorge
 17. 磨盘剑  mo4 pan2 jian4;   Grinding Mill Sword
 18. 太极剑还原  tai4 ji2 jian4 huan2 yuan2;   Taichi Sword Closing Posture

陈氏太极拳老架一路
(chen2 shi4 tai4 ji2 quan2 lao3 jia4 yi1 lu4)
Chen’s Taichi Old Frame Routine One

 1. 太极起势  tai4 ji2 qi3 shi4;  Taichi Starting Posture
 2. 金刚捣碓  jin1 gang1 dao3 dui4;   Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 3. 懒扎衣  lan3 zha1 yi1;   Lazy About Tucking the Robe
 4. 六封四闭  liu4 feng1 si4 bi4;  Six Sealing and Four Closing
 5. 单鞭  dan1 bian1;  Single Whip
 6. 金刚捣碓 jin1 gang1 dao3 dui4;   Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 7. 白鹅亮翅  bai2 e2 liang4 chi4;  White Goose Spreads Wings
 8. 斜形  xie2 xing2;   Diagonal Posture
 9. 搂膝  lou1 xi1;  Brush the Knee
 10. 拗步  ao4 bu4;  Twisted Steps
 11. 斜行  xie2 xing2;  Diagonal Step
 12. 搂膝  lou1 xi1;  Brush the Knee
 13. 拗步  ao4 bu4;  Twisted Steps
 14. 掩手肱拳  yan3 shou3 gong1 quan2;   Covering Hand Punch
 15. 金刚捣碓  jin1 gang1 dao3 dui4;  Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 16. 撇身捶  pie1 shen1 chui2;  Leaning Body Punch
 17. 青龙出水  qing1 long2 chu1 shui3;  Black Dragon Emerges From Water
 18. 双推手  shuang1 tui1 shou3;  Double Push Hands
 19. 肘底看拳   zhou3 di3 kan4 chui2;  Fist Under the Elbow
 20. 倒卷肱   dao4 juan3 gong1;  Roll the Forearm Backward and Step Back
 21. 白鹅亮翅   bai2 e2 liang4 chi4;  White Goose Spreads Wings
 22. 斜行  xie2 xing2;  Diagonal Step
 23. 闪通背  shan3 tong1 bei4;  Fan the Back
 24. 掩手肱拳  yan3 shou3 gong1 quan2;  Covering Hand Punch
 25. 六封四闭  liu4 feng1 si4 bi4;  Six Sealing and Four Closing
 26. 单鞭  dan1 bian1;  Single Whip
 27. 耘手  yuan2 shou3;   Wave Hands
 28. 高探马  gao1 tan4 ma3;  High Pat on Horse
 29. 右擦脚  you4 cha1 jiao3;  Right Toe Kick
 30. 左擦脚  zuo3 cha1 jia3;  Left Toe Kick
 31. 左蹬一根  zuo3 deng1 yi4 gen1;  Left Stump with the Heel
 32. 前趟拗步  qian2 tang1 ao4 bu4;  Wade Forward and Twisted Steps
 33. 击地捶  ji1 di4 chui2;  Punch the Ground
 34. 踢二起  ti1 er4 qi3;  Double Skip Flying Kick
 35. 护心拳  hu4 xin1 quan2;  Protecting the Heart Punch
 36. 旋风脚  xuan4 feng1 jiao3;  Tornado Kick
 37. 右蹬一根  you4 deng1 yi1 gen1;  Right Stump with the Heel
 38. 掩手肱拳  yan3 shou3 gong1 quan2;  Covering Hand Punch
 39. 小擒打  xiao3 qin2 da3;  Small Posture Grappling Strike
 40. 抱头推山  bao4 tou2 tui1 shan1;  Hold the Head and Push the Mountain
 41. 六封四闭  liu4 feng1 si4 bi4;  Six Sealing and Four Closing
 42. 单鞭  dan1 bian1;  Single Whip
 43. 前招  qian2 zhao1;  Cover the Front
 44. 后招  hou4 zhao1;  Cover the Back
 45. 野马分鬃  ye3 ma3 feng1 zong1;  Wild Horses Part Mane
 46. 六封四闭  liu4 feng1 si4 bi4;  Six Sealing and Four Closing
 47. 单鞭  dan1 bian1;  Single Whip
 48. 玉女穿梭  yu4 jv3 cuan1 suo1;  Fair Lady Works with Shuttles
 49. 懒扎衣  lan3 zha1 yi1;  Lazy About Tucking the Robe
 50. 六封四闭  liu4 feng1 si4 bi4;  Six Sealing and Four Closing
 51. 单鞭  dan1 bian1;  Single Whip
 52. 耘手  yun2 shou3;  Wave Hands
 53. 摆脚跌岔  bai3 jiao3 die1 cha4;  Double Lotus Kick Followed by Falling Split
 54. 金鸡独立  jin1 ji1 du2 li4;  Golden Rooster Stands on One Leg
 55. 倒卷肱  dao4 juan3 gong1;  Roll the Forearms Backward and Step Back
 56. 白鹅亮翅  bai2 e2 liang4 chi4;   White Goose Spreads Wings
 57. 斜行  xie2 xing2;   Diagonal Step
 58. 闪通背  shan3 tong1 bei4;   Fan the Back
 59. 掩手肱拳  yan3 shou3 gong1 quan2;  Covering Hand Punch
 60. 六封四闭  liu4 feng1 si1 bvi4;  Six Sealing and Four Closing
 61. 单鞭  dan1 bian1;  Single Whip
 62. 耘手  yun2 shou3;  Wave Hands
 63. 高探马  gao1 tan4 ma3;  High Pat on Horse
 64. 十字脚  shi2 zi4 jiao3;  Cross Kick
 65. 指裆捶  zhi2 dang1 chui2;  Punch the Groin
 66. 猿猴探果  yuan2 hou2 tan4 guo3;  Ape Reaches for Fruit
 67. 单鞭  dan1 bian1;  Single Whip
 68. 雀地龙  que4 di4 long2;  Dragon Creep on the Ground
 69. 上步七星  shang4 bu4 qi1 xing1;  Step up with Seven Star Punch
 70. 下步跨肱  xia4 bu4 kua4 gong1;  Step Back and Grab with the Forearm
 71. 双摆莲  shuang1 bai3 lian2;  Double Lotus Kick
 72. 当头炮  dang1 tou2 pao4;  Cannon Fist
 73. 金刚捣碓  jin1 gang2 dao3 dui4;  Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 74. 收式  shou1 shi4;  Closing Posture

陈氏太极拳老架二路
(chen2 shi4 tai4 ji2 quan2 lao3 jia4 er4 lu4)
Chen’s Taichi Old Frame Routine Two

 1. 太极起势  tai4 ji2 qi3 shi4;   Starting Posture
 2. 金刚捣碓  jin1 gang1 dao3 dui4;   Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 3. 懒扎衣  lan3 zha1 yi1;   Lazy About Tucking the Robe
 4. 六封四闭  liu4 feng1 si4 bi4;   Six Sealing and Four Closing
 5. 单鞭  dan1 bian1;   Single Whip
 6. 跃步护心拳  yue4 bu4 hu4 xin1 quan2;   Leap with Protecting the Heart Punch
 7. 进步斜行  jin4 bu4 xie2 xing2;   Diagonal Step
 8. 回头金刚捣碓  hui2 tou2 jijn1 gang1 dao3 dui4;   Turn Around with Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 9. 撇身拳  pie1 shen1 quan2;   Leaning Body Punch
 10. 指裆  zhi3 dang1;   Strike the Groin
 11. 斩手  zhan3 shou3;   Chop Hand
 12. 翻­花舞袖  fan1 hua1 wu3 xiu4;   Dance with the Sleeves
 13. 掩手肱拳  yan3 shou3 gong1 quan2;   Covering Hand Punch
 14. 转身腰拦肘  zhuan3 shen1 yao1 lan2 zhou3;   Turn Around with Cross Elbow Strike
 15. 大肱拳小肱拳  da4 gong1 quan2 xiao3 gong1 quan2;   Upper and Lower Arm Strikes
 16. 玉女穿梭  yui4 nv3 chuan1 suo1;   Fair Lady Works with Shuttles
 17. 倒骑龙  dao4 qi2 long2;   Ride on the Dragon Backward
 18. 掩手肱拳  yan3 shou3 gong1 quan2;   Covering Hand Punch
 19. 裹鞭裹鞭  guo3 bian2 guo3 bian1;   Wrapping Punches
 20. 兽头势  shou4 tou2 shi4;   Beast Head Posture
 21. 披架子  pi1 jia4 zi;   Chopping Posture
 22. 掩手肱拳  yan3 shou3 gong1 quan2;   Covering Hand Punch
 23. 伏虎  fu2 hu3;   Tame the Tiger
 24. 抹眉肱  mo3 mei2 gong1;   Brush the Eye Brows
 25. 左右黄龙三搅水  suo3 yoiu4 huang2 long2 san1 jiao3 shui3;   Yellow Dragon Stirs Up Water
 26. 左冲右冲  suo2 chong1 you4 chong1;   Dash to the Left and Dash to the Right
 27. 掩手肱拳  yan3 shou3 gong1 quan2;   Covering Hand Punch
 28. 扫膛腿  sao3 tang2 tui3;   Sweep Kick
 29. 掩手肱拳  yan3 shou3 gong1 quan2;   Covering Hand Punch
 30. 全炮捶  quan2 pao4 chui2;   Full Cannon Fist
 31. 掩手肱拳  yan3 shou3 gong1 quan2;   Covering Hand Punch
 32. 捣叉捣叉  dao2 cha4 dao3 cha4;   Pound and Split
 33. 左二肱右二肱  zuo2 er4 gong1 you4 er4 gong1;   Left and Right Continuous Strikes
 34. 回头当门炮  hui2 tou2 dang1 men2 pao4;   Turn Around with Cannon Fist
 35. 变势大捉炮  bian4 shi4 da zuo1 pao4;  Switch Position with Cannon Fist
 36. 腰拦肘  yao1 lan2 chou3;   Cross Elbow Strike
 37. 顺拦肘  shun4 lan2 zhou3;   Straight Elbow Strike
 38. 窝底炮  wo1 di3 pao4;   Cannon into the Nest
 39. 回头井拦直入  hui2 tou2 jing3 lan2 zhi2 ru4;   Turn Around and Drop the Pulley Rope into the Well
 40. 金刚捣碓  jin1 gang1 dao3 dui4;   Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 41. 收势  shou1 shi4;   Closing Posture

陈氏太极拳新架一路
(chen2 shi4 tai4 ji2 quan2 xin1 jia4 yi1 lu4)
Chen’s Taichi New Frame Routine One

 1. 预备势                         yu4 bei4 shi4;  Preparation Posture
 2. 金刚捣碓                     jin1 gang1 dao3 dui4; Buddhist Warrior Pounds Mortar
 3. 懒扎衣                         lan3 zha1 yi1; Lazy about Tucking the Robe
 4. 六封四闭                     liu4 feng1 si4 bi4 ;Six Sealing and Four Closing
 5. 单鞭                             dan1 bian1; Single Whip
 6. 第二金刚捣碓             di4 er1 jin1 gang1 dao3 dui4; Second Buddhist Warrior Pounds Mortar
 7. 白鹤亮翅                     bai1 he4 liang4 chi4; White Crane Spreads Wings
 8. 斜行拗步                     xie2 xing2 ao4 bu4; Twisted Diagonal Step
 9. 初收                             chu1 shou1; First Closing
 10. 前蹚拗步                     qian2 tang1 ao4 bu4;  Twisted Wade Forward
 11. 第二斜行拗步             di4 er2 xie2 xing2 ao4 bu4;  Second Twisted Diagonal Step
 12. 再收                            zai4 shou1;  Second Closing
 13. 前蹚拗步                    qian2 tang1 ao4 bu4;  Twisted Wade Forward
 14. 掩手肱捶                    yan3 shou3 gong1 chui2;  Covering Hand Punch
 15. 第三金刚捣碓            di4 san1 jin1 gang1 dao3 dui4;  Third Buddhist Warrior Pounds Mortar
 16. 撇身捶                        pie1 shen1 chui2;  Leaning Punch
 17. 青龙出水                    qing1 long2 chu1 shui3;  Black Dragon Emerges from Water
 18. 双推手                        shuang1 tui1 shou3;  Push with Both Hands
 19. 三换掌                        san1 huan4 zhang3;  Switch the Palms Three Times
 20. 肘底看捶                    zhou3 di3 kan4 chui2;  Fist Under the Elbow
 21. 倒卷肱                        dao4 juan2 gong1;  Roll the Forearms Backwards
 22. 退步压肘                    tui4 bu4 ya4 zhou3;  Press the Elbow on a Backward Step
 23. 中盘                            zhong1 pan2;  Middle Winding
 24. 白鹤亮翅                    bai2 he4 liang4 chi4;  White Crane Spreads Wings
 25. 斜行拗步                    xie2 xing2 ao4 bu4;  Twisted Diagonal Step
 26. 闪通背                        shan3 tong1 bei4;  Fan the Back
 27. 掩手肱捶                    yan3 shou3 gong1 chui2;  Covering Hand Punch
 28. 大六封四闭                da4 liu4 feng1 si4 bi4;   Large Frame Six Sealing and Four Closing
 29. 单鞭                            dan1 bian1;  Single Whip
 30. 云手                            yun2 shou3;  Wave Hands
 31. 高探马                        gao1 tan4 ma3;  High Pat on Horse
 32. 右擦脚                        you4 ca1 jiao3;  Right Toe Kick
 33. 左擦脚                        zuo3 ca1 jiao3;  Left Toe Kick
 34. 转身左蹬一跟            zhuan3 shen1 zuo3 deng1 yi4 gen1;  Turn Around and Left Stomp Kick
 35. 前蹚拗步                    qian2 tang1 ao4 bu4;  Wade Forward on Twisted Steps
 36. 击地捶                        ji1 di4 chui2;  Punching the Ground
 37. 二起脚(踢二起)    er4 qi3 jiao3 (ti1 er4 qi3);   Double Flying Kick
 38. 护心捶­(兽头势)    hu4 xin1 chui2 (shou4 tou2 shi4);   Protecting Heart Punch (Beast Head Posture)
 39. 旋风脚                        xuan4 feng1 jiao3;  Tornado Kick
 40. 右蹬一跟                    you4 deng1 yi1 gen1;   Right Stomping Kick
 41. 掩手肱捶                    yan3 shou3 gong1 chui2;  Covering Hand Punch
 42. 小擒打                        xiao3 qin2 da3;  Small Posture Grappling Strike
 43. 抱头推山                    bao4 tou2 tui1 shan1;  Hold the Head and Push the Mountain
 44. 三换掌                        san3 huan4 zhang3;  Switch the Palms Three Times
 45. 六封四闭                    liu4 feng1 si4 bi4;  Six Sealing and Four Closing
 46. 单鞭                            dan1 bian1;  Single Whip
 47. 前招                            qian2 zhao1;  Cover the Front
 48. 后招                            hou4 zhao1;  Cover the Back
 49. 野马分鬃                    ye3 ma3 feng1 zong1;  Wild Horses Part Mane
 50. 大六封四闭                da4 liu4 feng1 si4 bi4;  Large Posture Six Sealing and Four Closing
 51. 单鞭                            dan1 bian1;  Single Whip
 52. 双震脚                        shuang1 zhen4 jiao3;  Double Stomping
 53. 玉女穿梭                    yu4 lv3 chuan1 suo1;  Fair Lady Works at Shuttles
 54. 懒扎衣                        lan3 za1 yi1;  Lazy About Tucking the Robe
 55. 六封四闭                    liu4 feng1 si4 bi4;  Six Sealing and Four Closing
 56. 单鞭                            dan1 bian1;  Single Whip
 57. 云手                            yu2 shou3;  Wave Hands
 58. 双摆脚                        shaung1 bai3 jiao3;  Double Lotus Kick
 59. 跌岔                            die1 cha;  Falling Split
 60. 金鸡独立                    jin1 ji1 du2 li4;  Golden Rooster Stands on One Leg
 61. 倒卷肱                        dao4 juan3 gong1;  Roll the Forearm Backwards
 62. 退步压肘                    tui4 bu4 ya4 zhou3;  Press the Elbow on a Backward Step
 63. 中盘                            zhong1 pan2;  Middle Winding
 64. 白鹤亮翅                    bai2 he4 liang4 chi4;  White Crane Spreads Wings
 65. 斜行拗步                    xie2 xing2 ao4 bu4;  Twisted Diagonal Step
 66. 闪通背                        shan3 tong1 bei4;  Fan the Back
 67. 掩手肱捶                    yan3 shou3 gong1 chui2;  Covering Hand Punch
 68. 大六封四闭                da4 liu4 feng1 si4 bi4;   Large Posture Six Sealing and Four Closing
 69. 单鞭                            dan1 bian1;  Single Whip
 70. 云手                            yun2 shou3;  Wave Hands
 71. 高探马                        gao1 tan4 ma3;  High Pat on Horse
 72. 十字单摆脚                shi2 zi4 dan1 bai3 jiao3;  Cross Single Lotus Kick
 73. 指裆捶                        zhi3 dang1 chui2;  Punch to the Groin
 74. 白猿探果                    bai2 yuan2 tan4 guo3;  White Ape Reaches for Fruits
 75. 小六封四闭                xiao3 liu4 feng1 si4 bi4;  Small Posture Six Sealing and Four Closing
 76. 单鞭                            dan1 bian1;  Single Whip
 77. 铺地锦                        pu1 di4 jin3;  Cover the Ground with Silk
 78. 上步七星                    shang4 bu4 qi1 xing1;  Step Up with Seven Star Punch
 79. 退步跨虎                    tui4 bu4 kua4 hu3;  Step Back and Mount the Tiger
 80. 转身双摆莲                zhuan3 shen4 shuang1 bai3 lian2;  Turn Around with Double Lotus Kick
 81. 当头炮                        dang1 tou2 pao4;  Cannon Fist Right in the Face
 82. 金刚捣碓                    jin1 gang1 dao3 dui4;  Buddhist Warrior Pounds Mortar
 83. 收势                           shou1 shi4;  Closing Posture

陈氏太极拳新架二路
(chen2 shi4 tai4 ji2 quan2 xin1 jia4 er4 lu4)
Chen’s Taichi New Frame Routine Two

 1. 预备势               yu4 bei4 shi4;  Preparation Posture
 2. 金刚捣碓              jin1 gang1 dao3 dui4;  Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 3. 懒扎衣                  lan3 zha1 yi1;  Lazy about Tucking the Robe
 4. 六封四闭              liu4 feng1 si1 bi4;  Six Sealing and Four Closing
 5. 单鞭                      dan1 bian1;  Single Whip
 6. 搬拦肘                  ban1 lan2 zhou3;  Horizontal Blocking Elbow
 7. 护心捶                  hu4 xin1 chui2;  Protecting the Heart Punch
 8. 拗步斜行              xie2 xing2 ao4 bu4;  Twisted Diagonal Step
 9. 煞腰压肘拳          sha4 yao1 ya4 zhou3 quan2;  Pressing Waist and Elbow Punch
 10. 井拦直入              jing3 lan2 zhi2 fu4;  Drop the Pulley Rope into the Well
 11. 风扫梅花              feng1 sao3 mei2 hua1;  Blowing Plum Blossoms
 12. 金刚捣碓              jin1 gang1 dao3 dui4;  Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 13. 撇身捶                  pie1 shen1 chui2;  Leaning Body Punch
 14. 斩手                      zhan3 shou3;  Chop the Hand
 15. 翻花舞袖              fan1 hua1 wu3 xiu4;  Fancy Waves with the Sleeves
 16. 掩手肱捶           yan2 shou3 gong1 shui2;  Covering Hand Punch
 17. 飞步腰拦肘          fei1 bu4 yao1 lan2 zhou3;  Leap with Twisted Elbow Strike
 18. 云手(前三)      yun2 shou3 (qian2 san1);  Wave Hands (First 3)
 19. 云手(后三)      yun2 shou3 (hou4 san1);  Wave Hands (Second 3)
 20. 高探马                  gao1 tan4 ma3;  High Pat on Horse
 21. 连珠炮                  lian2 zhu1 pao4;  Continuous Bombardment
 22. 倒骑麟                  dao4 qi2 lin2;  Ride Backward on a Dragon
 23. 白蛇吐信              bai2 she2 tu3 xin4;  White Snake Spits its Tongue
 24. 海底翻花              hai3 di3 fan1 hua1;  Stir Up Turbulence Under the Sea
 25. 掩手肱捶              yan3 shou3 gong1 chui2;  Covering Hand Punch
 26. 左裹鞭炮              zuo3 guo3 bian1 pao4;  Left Side Wrap and Punch
 27. 右裹鞭炮              you4 guo3 bian1 pao4;  Right Side Wrap and Punch
 28. 兽头式                  shou4 tou2 shi4;  Beast Head Posture
 29. 劈架子                  pi1 jia4 zi;  Chopping Posture
 30. 翻花舞袖              fan1 hua1 wu3 xiu4;  Fancy Waves with Sleeves
 31. 掩手肱捶              yan3 shou3 gong1 chui2;  Covering Hand Punch
 32. 伏虎                      fu2 hu3;  Taming Tiger Posture
 33. 抹眉红                  mo3 mei2 hong2;  Brush the Eye Brows
 34. 右黄龙三搅水      you4 huang2 long2 san1 jiao3 shui3;  Right Side Yellow Dragon Stirs the Water Three Times
 35. 左黄龙三搅水      zuo3 huang2 long2 san1 jiao3 shui3;  Left Side Yellow Dragon Stirs the Water Three Times
 36. 左蹬一跟              zuo3 deng1 yi4 gen1;  Left Heel Kick
 37. 右蹬一跟              you4 deng1 yi4 gen1;  Right Heel Kick
 38. 海底翻花              hai3 di3 fan1 hua1;  Stir Up Turbulence Under the Sea
 39. 掩手肱捶              yan3 shou3 gong1 chui2;  Covering Hand Punch
 40. 扫膛腿                  sao3 tang2 tui3;  Sweeping Kick
 41. 掩手肱捶              yan3 shou3 gong1 chui2;  Covering Hand Punch
 42. 左冲                      zuo2 chong1;  Double Punch to the Left
 43. 右冲                      you4 chong1;  Double Punch to the Right
 44. 倒插                      dao4 cha1;  Backward Thrust Punch
 45. 海底翻花              hai3 di3 fan1 hua1;  Stir Up Turbulence Under the Sea
 46. 掩手肱捶              yan3 shou3 gong1 chui2;  Covering Hand Punch
 47. 夺二肱                  duo2 er4 gong1;  Fight for Control With the Forearm
 48. 连环炮                  lian2 huan2 pao4;  Linking Punch
 49. 玉女穿梭              yu4 nv4 chuan1 suo1;  Fair Lady Works with Shuttles
 50. 回头当门炮          hui2 tou2 dang1 men2 pao4;  Turn Around with Double Punch
 51. 玉女穿梭              yu4 nv3 chuan1 suo1;  Fair Lady Works with Shuttles
 52. 回头当门炮          hui2 tou2 dang1 men2 pao4;  Turn Around with Double Punch
 53. 腰栏肘                  yao1 lan2 zhou3;  Twisted Elbow Strike
 54. 顺拦肘                  shun4 lan2 zhou3;  Straight Elbow Strike
 55. 穿心肘                  chuan1 xin1 zhou3;  Piercing the Heart Elbow Strike
 56. 窝里炮                  wo1 li3 pao4;  Cannon into the Nest
 57. 井拦直入              jing3 lan2 zhi2 ru4;  Drop the Pulley Rope into the Well
 58. 风扫梅花              feng1 sao3 mei2 hua1;  Blowing Plum Blossoms
 59. 金刚捣碓              jin1 gang1 dao3 dui4;  Buddha’s Warrior Pounds Mortar
 60. 收势                      shou1 shi4;  Closing Posture

陈氏太极单剑
(chen2 shi4 tai4 ji2 dan1 jian4)
Chen’ Taichi Single Sword

 1. 太极剑初势           tai4 ji2 jian4 chu1 shi4;  Tai Chi Sword Opening Posture
 2. 朝阳剑                   chao2 yan2 jian4; Present the Sword to the Sun
 3. 仙人指路               xian1 ren2 zhi3 lu4;  Immortal Points the Way
 4. 青龙出水               qing1 long2 chu1 shui3;  Black Dragon Emerges from Water
 5. 护膝剑                   hu4 xi1 jian4;  Protecting the Knee
 6. 闭门式                   bi4 men2 shi4;  Closing the Door Posture
 7. 青龙出水               qing1 long2 chu1 shui3;  Black Dragon Emerges from Water
 8. 翻身下劈剑           fan1 shen1 xia4 pi1 jian4;  Flip the Body and Chop the Sword
 9. 青龙转身               qing1 long2 shuan3 shen1;  Black Dragon Turns Around
 10. 斜飞式                   xie2 fei1 shi4;  Diagonal Flying Posture
 11. 展翅点头               zhan3 chi4 dian3 tou2;  Spread Wings and Point the Head
 12. 拨草寻蛇               bo1 cao3 xun2 she2;  Brush the Grass to Search for Snake
 13. 金鸡独立               jin1 ji1 du2 li4;  Golden Rooster Stands on One Leg
 14. 仙人指路               xian1 ren2 zhi4 lu4;  Immortal Points the Way
 15. 盖拦式                   gai4 lan2 shi4;  Covering and Blocking Posture
 16. 古树盘根               gu3 shu4 pan2 gen1;  Coiling Roots from Ancient Trees
 17. 饿虎扑食               e4 hu3 pu1 shi2;  Hungry Tiger Jumps to Its Prey
 18. 青龙摆尾               qing1 long2 bai3 wei3;  Black Dragon Sweeps Its Tail
 19. 倒卷肱                   dao4 juan3 gong1;   Roll the Forearm Backward
 20. 野马跳涧               ye3 ma3 tiao4 jian4;  Wild Horse Leaps over the Gorge
 21. 白蛇吐信               bai2 she2 tu3 xin4;  White Snake Spits Its Tongue
 22. 乌龙摆尾               wu1 long2 bai3 wei3;  Black Dragon Sweeps Its Tail
 23. 钟魁仗剑               zhong1 kui2 zhang4 jian4;  Zhong Kui Holds Up the Sword
 24. 罗汉降龙              luo2 han4 xiang2 long2;  Giant Tames the Dragon
 25. 黑熊翻背              hei1 xiong2 fan1 bei4;  Black Bear Flip the Body
 26. 燕子啄泥              yan4 zi zhuo1 ni2;  Swallow Pecks Mud
 27. 白蛇吐信              bai2 she2 tu3 xin4;  White Snake Spits Its Tongue
 28. 斜飞式                  xie2 fei1 shi4;  Diagonal Flying Posture
 29. 鹰熊斗智              ying1 xiong2 dou4 zhi4;  The Eagle and Bear’s Fight of Wits
 30. 燕子啄泥              yan4 zi zhuou1 ni2;  Swallow Pecks Mud
 31. 摘星换斗              zhai2 xing1 huan4 dou3;  Pick and Move the Stars
 32. 海底捞月              hai3 di3 lao1 yue4;  Fish the Moon From the Bottom of the Sea
 33. 仙人指路              xian1 ren2 zhi3 lu4;  Immortal Points the Way
 34. 凤凰点头              feng4 huang2 dian3 tou2;  Phoenix Nod the Head
 35. 燕子啄泥              yan4 zi zhuo1 ni2;  Swallow Pecks Mud
 36. 白蛇吐信             bai2 she2 tu4 xin4;  White Snake Spits Its Tongue
 37. 斜飞式                 xie2 fei1 shi4;  Diagonal Flying Posture
 38. 左托千斤             suo3 tuo1 qian1 jin1;  Left Side Holding Up Thousand Pound
 39. 右托千斤             you4 tuo1 qian1 jin1;  Right Side Holding Up Thousand Pound
 40. 燕子啄泥             yan4 zi zhuo1 ni2;  Swallow Pecks Mud
 41. 白猿献果             bai2 yuan2 xian4 guo3;  White Ape Presents Fruit
 42. 落花式                 luo4 hua1 shi4;  Falling Blossoms Posture
 43. 上下斜刺             shang4 xia4 xie2 ci4;  Up Down Diagonal Pierce
 44. 斜飞式                 cie2 fei1 shi4;  Diagonal Flying Posture
 45. 哪叱探海             ne2 zha1 tan4 hai3;  Ne Zha Tackles the Sea
 46. 怪蟒翻身             guai4 mang3 fan1 shen1;  Monster Python Flip over the Body
 47. 韦驼献杵             wei2 tuo2 xian4 chu3;  Wei Tuo Presents the Pole
 48. 磨盘剑                 mo4 pan2 jian4;  Grinding Mill Sword
 49.  太极剑还原        tai4 ji2 jian4 huan2 yuan2;   Tai Chi Sword Closing Posture

陈氏太极双剑
(chen2 shi4 tai4 ji2 shuang1 jian4)
Chen’ Taichi Double Sword

 1. 双剑起势             shuang1 jian4 qi3 shi4;  Double Sword Starting Posture
 2. 落花流水朝阳剑 luo4 hua2 liu3 shui3 chao2 yang2 jian4;  Falling Flowers and Flowing Water Present Sword to the Sun
 3. 转身美女望月     zhuan3 shen1 mei3 nv3 wang4 yue4;  Fair Lady Gazes at the Moon
 4. 夜叉探海             ye4 cha1 tan4 hai3;  Yaksha Explores the Sea
 5. 黑熊翻背朝阳剑  hei1 xiong2 fan1 bei4 chao2 uang2 jian4;  Black Bear Flips Over and Presents Sword to the Sun
 6. 转身凤凰双展翅  zhuan3 shen1 feng4 huang2 shuang1 zhan3 chi4;  Phoenix Spreads the Wings
 7. 上三剑                 shang4 san1 jian4;  Forward Three Sword Strikes
 8. 古树盘根             gu3 shu4 pan2 gen1;  Ancient Tree Coils Its Roots
 9. 日套三环             ri4 tao4 san3 huan2;  Three Circles Around the Sun
 10. 黑熊翻背朝阳剑  hei1 xiong2 fan1 bei4 chao2 yang2 jiang4;  Black Bear Flips Over and Presents Sword to the Sun
 11. 左罗汉降龙          zuo3 luo1 han4 xiang2 long2;  Arhat Tames Dragon (Left)
 12. 右罗汉降龙          you4 luo2 han4 xiang2 long2;  Arhat Tames Dragon (Right)
 13. 转身蝴蝶吸水      zhuan3 shen1 hu2 die2 xi1 shui3;  Butterfly Taps Water
 14. 黑熊翻背朝阳剑   hei1 xiong2 fan1 bei4 chao2 yang2 jian4;  Black Bear Flips Over and Presents Sword to the Sun
 15. 左罗汉降龙          zuo2 luo2 han4 xiang2 long2;  Arhat Tames Dragon (Left)
 16. 右罗汉降龙          you4 luo2 han4 xiang2 long2;  Arhat Tames Dragon (Right)
 17. 转身二郎担山      zhuan3 shen1 er4 lang2 dan1 shan1;  Erlang Shen Carries a Mountain
 18. 黑熊翻背朝阳剑   hei1 xiong2 fan1 bei4 chao2 yang2 jian4;  Black Bear Flips Over and Presents Sword to the Sun
 19. 钟魁仗剑              zhong1 kui2 zhang4 jian4;  Zhongkui Holds up the Sword
 20. 古树盘根              gu3 shu4 pan2 gen1;  Ancient Tree Coils Its Roots
 21. 翻身下劈              fan1 shen1 xia4 pi1;  Flip Over and Chop
 22. 黑熊翻背朝阳剑   hei1 xiong2 fan1 bei4 chao2 yang2 jian4;  Black Bear Flips Over and Presents Sword to the Sun
 23. 左翻身下劈剑       zuo2 fan1 shen1 xia4 pi1 jian4;  Flip Over and Chop (Left)
 24. 右翻身下劈剑       you4 fan1 shen1 xia4 pi1 jian4;  Flip Over and Chop (Right)
 25. 转身朝阳剑           zhuan3 shen1 chao2  yang2 jian4;  Present Sword to the Sun
 26. 左右磨盘剑           zuo3 you4 mo4 pan2 jian4;  Grinding Mill Sword (Left and Right)
 27. 霸王拳鼎               ba4 wang2 ju3 ding3;  Overlord Lifts Cauldron
 28. 护膝剑                   hu4 xi1 jian4;  Protecting the Knee
 29. 白蛇吐信               bai2 she2 du3 xin4;   White Snake Spits Tongue
 30. 左凤凰双展翅        zuo3 feng4 huang2 shuang1 zhan3 chi4;  Phoenix Spreads Wings (Left)
 31. 右凤凰双展翅        you4 feng4 huang2 shuang1 zhan3 chi4;  Phoenix Spreads Wings (Right)
 32. 转身朝阳剑            zhuan3 shen1 chao2 yang2 jian4;  Present Sword to the Sun
 33. 连环刺虎                lian2 huan2 ci4 hu3;  Pierce at the Tiger Repeatedly
 34. 左右双舞剑           zuo3 yoiu4 shuang1 wu3 jian4;  Wave the Swords (Left and Right)
 35. 左盘龙                   zuo3 pan2 long2;  Coiling Dragon (Left)
 36. 右卧虎                   you4 wo4 hu3;  Crouching Tiger (Right)
 37. 狮子滚绣球            zhi1 zi gun3 xiu4 qiu2;  Lion Rolls Silk Ball
 38. 拨云望日                bo1 yun2 wang4 ri4;  Brush Away Clouds to See the Sun
 39. 怀中抱月                huai3 zhong1 bao4 yue4;  Hold the Moon in the Arms

陈氏太极单刀(又名十三刀)
(chen2 shi4 tai4 ji2 dan1 dao1 – you4 ming2 shi2 san1 dao1)
Chen’s Taichi Single Broadsword (Sabre 13 Forms)

 1. 单刀起势        dan1 dao1 qi3 shi4;  Starting Posture
 2. 护心刀            hu4 xin1 dao1;  Protecting the Heart
 3. 青龙出水        qing1 long2 chu1 shui3;  Black Dragon Emerges from Water
 4. 风卷残花        feng1 juan3 can2 hua1;  Blowing Falling Blossoms
 5. 白云盖顶        bai2 yun2 gai4 ding3;  White Clouds Hovering Over the Head
 6. 黑虎接山        hei1 hu3 jie1 shan1;  Black Tiger Guards the Mountain
 7. 苏秦背剑     su1 qin2 bei1 jian4;  Su Qin Carries the Sword on the Back
 8. 金鸡独立        jin1 ji2 gu2 li4;  Golden Rooster Stands on One Leg
 9. 迎风滚避        ying2 feng1 gun3 pi4;  Roll the Saber Against the Wind
 10. 腰斩白蛇        yao1 zhan3 bai2 she2;  Chop the Snake Across the Waist
 11. 日套三环        ri4 tao4 san1 huan2;  Three Rings Circle the Sun
 12. 拨云望日        bo1 yun2 wang4 ri4;  Brush Away the Clouds to Look at the Sun
 13. 左拨草寻蛇    zuo3 po1 cao3 xun2 she2;  Left Brush Away the Grass to Search the Snake
 14. 右拨草寻蛇    you4 bo1 cao3 xun2 she2;  Right Brush Away the Grass to Search the Snake
 15. 青龙出水        qing1 long2 chu1 shui3;  Black Dragon Emerges from Water
 16. 风卷残花        feng1 juan3 can2 hua1;  Blowing Falling Blossoms
 17. 雁别金翅        yan4 bie2 jin1 chi4;  Wild Goose Fold Its Wings
 18. 夜叉探海        ye4 cha1 tan4 hai3;  Sea Monster Tackle the Sea
 19. 左翻身砍        zuo3 fan1 shen1 kan3;  Left Flipping Chop
 20. 右翻身砍        you4 fan1 shen1 kan3;  Right Flipping Chop
 21. 白蛇吐信        bai2 she2 tu3 xinr4;  White Snake Spits Tongue
 22. 怀中抱月        huai2 zhong1 bao4 yue4;  Hold the Moon
 23. 收势             shou1 shi4;  Closing Posture

陈氏太极双刀
(chen2 shi4 tai4 ji2 shuang1 dao1)
Chen’s Taichi Double Saber

 1. 双刀起势         shuang1 dao1 qi3 shi4;  Double Saber Starting Position
 2. 全舞花朝阳刀 quan2 wu3 hua1 chao2 yang2 dao1;  Full Circle Waves and Present Saber to the Sun
 3. 切三刀朝阳     qie1 san1 dao1 chao2 yang2;  Slice the Sabers Three times and Present Saber to the Sun
 4. 一步跃刀         yi2 bu4 yue4 dao1;  Jump and Chop
 5. 上三刀             shang4 san1 dao1;  Step Forward with Three Chops
 6. 雁别金翅         yan4 bie2 jin1 chi4;  Wild Goose Tucks in the Wings
 7. 孤雁出群         gu1 yan4 chu1 qun2;  Lone Wild Goose Dashes Out of the Crowd
 8. 一刀朝阳         yi4 dao1 chao2 yang2;  Chop and Present Saber to the Sun
 9. 左插花             zuo2 cha1 hua1;  Arrange Flowers (left)
 10. 右插花             you4 cha1 hua1;  Arrange Flowers (right)
 11. 二刀朝阳         er4 dao1 chao2 yang2;  Two Chops and Present Saber to the Sun
 12. 二刀蝴蝶吸水  er4 dao1 hu2 die2 xi1 shui1;  Two Chops with Butterfly Draws Water
 13. 一刀朝阳         yi4 dao1 chao2 yang2;  Chop and Present Saber to the Sun
 14. 左插花             zuo3 cha1 hua1;  Arrange Flowers (left)
 15. 右插花             you4 cha1 hua1;  Arrange Flowers (right)
 16. 二刀朝阳         er4 dao1 chao2 yang2;  Two Chops and Present Saber to the Sun
 17. 二刀伏虎         er4 dao1 fu2 hu3;  Two Chops and Tame Tiger Posture
 18. 一刀朝阳         yi4 dao1 chao2 yang2;  Chop and Present Saber to the Sun
 19. 钟魁仗剑         zhong1 kuiu2 zhang4 jian4;  Zhongkui Holds Up the Sword
 20. 古树盘根         gu3 shu4 pan2 gen1;  Ancient Tree Coils its Roots
 21. 翻身砍             fan1 shen1 kan3;  Wheel Over and Chop
 22. 一刀朝阳         yi4 dao1 chao2 yang2;  Chop and Present Saber to the Sun
 23. 左右搅项         zuo3 you4 jiao3 xiang4;  Left and Right Coil
 24. 二刀朝阳         er4 dao1 chao2 yang2;  Two Chops and Present Saber to the Sun
 25. 二刀转向         er4 dao1 zhuan3 xiang4;  Two Chops and Turn Around
 26. 霸王举鼎         ba4 wang2 ju3 ding3;  Overlord Lifts Cauldron
 27. 罗汉降龙         luo2 han4 xiang2 long2;  Arhat Tames Dragon
 28. 左右片马刀     zuo3 you4 pian4 ma3 dao1;  Left and Right Chops On Horse
 29. 二刀朝阳        er4 dao1 chao2 yang2;  Two Chops and Present Saber to the Sun
 30. 白蛇吐信         bai2 she2 tu3 xin4;  White Snake Spits Tongue
 31. 左扑右扑         zuo3 pu1 yoiu4 pu1;  Dash Left and Dash Right
 32. 上步七星         shang4 bu4 qi1 xing1;  Step up with Seven Stars
 33. 下步跨肱         xia4 bu4 kua4 gong1;  Step Back and Hook with Forearms
 34. 一刀下势         yi4 dao1 xia4 shi4;  Chop and Lower the Posture
 35. 收势                 shou1 shi4;  Closing Posture

陈氏太极双锏
Chen’s Taichi Double Baton

 1. 双锏起势 shuang1 jian3 qi3 shi4;  Double Baton Starting Posture
 2. 兽头势 shou4 tou2 shi4;  Beast Head Posture
 3. 左右搅项 zuo3 yiou4 jiao3 xiang4;  Left and Right Coil Around the Neck
 4. 全舞花 quan2 wu3 hua1;  Full Circle Waves
 5. 朝阳锏 chao2 yang2 jian3;  Present Baton to the Sun
 6. 急三锏 ji2 san1 jian3;  Three Quick Strikes
 7. 退三锏 tui4 san1 jian3;  Three Strikes on Backward Steps
 8. 四门锏 si4 men2 jian3;  Strikes to Four Directions
 9. 霸王举鼎 ba4 wang2 ju3 ding3;  Overlord Uplifts Cauldron
 10. 罗汉降龙 luo2 han4 xiang2 long2;  Ahrat Tames Tiger
 11. 左旋滴水翻花打 zuo3 xuan2 di1 shui3 fan1 hua1 da3;  Rotate Left and Strike
 12. 右旋滴水翻花打 you4 xuan2 di1 shui3 fan1 hua1 da3;  Rotate Right and Strike
 13. 左掤右挡 zuo3 peng2 you4 dang3;  Push Left and Block Right
 14. 护心锏 hu4 xin1 jian3;  Protecting the Heart Posture
 15. 美女纫针 mei3 nv3 ren4 zhen1;  Fair Lady Threads Needle
 16. 护膝锏 hu4 xi1 jian3;  Protecting the Knee Posture
 17. 上掤下势 shang4 peng2 xia4 shi4;  Uplift the Baton on Falling Stance
 18. 转身一锏 zhuan3 shen1 yi1 jian3;  Turn Around and Down Strike
 19. 收势 shou1 shi4;  Closing Posture

陈氏太极枪
Chen’s Taichi Spear 

 1. 起势                  Opening Posture
 2. 夜叉探海           Yaksha Explores the Sea
 3. 全舞花              Twirling Rotation on Both Sides
 4. 中平枪              Horizontal Pierce in the Middle
 5. 急三枪              Three Continuous Jabs
 6. 上平枪              Horizontal High Pierce
 7. 珍珠倒卷帘       Fold the Pearl Curtain Backward
 8. 下平枪               Horizontal Low Pierce
 9. 颠腿橹一枪       Skip with Sculling Spear
 10. 扎青龙献爪       Blue Dragon Reaches Out Claw
 11. 上步捉一枪       Step Forward and Pierce
 12. 扫地刺               Sweeping Pierce
 13. 边拦枪               Side Block
 14. 往前打两枪        Forward Step with Two Hammer Strikes
 15. 黄龙点杆            Yellow Dragon Point Strike
 16. 撩扎一枪            Sweeping Jab
 17. 半个舞花            Twirling Rotation on One Side
 18. 腰群拦枪            Horizontal Sweeping Block
 19. 回头半个舞花     Turn Around with Twirling Rotation on One Side
 20. 手按地蛇枪         Hold Snake on the Ground
 21. 挑一枪                 Uplift Spear
 22. 扎一枪                  Jab Spear
 23. 掩两枪                  Two Stepping Jabs
 24. 左摇旗一扫朝天枪 Flag Pole Left Sweep Pierce to the Sky
 25. 右摇旗一扫铁牛耕地 Flag Pole Right Sweep Iron Plough
 26. 回头半个舞花      Turn Around with Twirling Rotation on One Side
 27. 下滴水枪             Water Drop Pierce
 28. 掩两枪                 Two Stepping Jabs
 29. 上骑龙枪              Forward Step and Ride the Dragon
 30. 往前进拨草寻蛇   Forward Step Blushing Grass to Look for Snakes
 31. 往后退白猿拖枪   Backward Step White Ape Dragging Spear
 32. 回头刺乌龙入洞   Turn Around Black Dragon Enters the Cave
 33. 颠回腿收琵琶式   Skip and Play Pipa
 34. 往前打两枪           Forward Step with Two Hammer Strikes
 35. 摇旗扫地               Flag Pole Sweep
 36. 泰山压卵               Taishan Mountain Crushes Egg
 37. 半个舞花               Twirling Rotation on One Side
 38. 灵猫扑鼠               Cat Jumps on Mouse
 39. 左扑一枪                Left Short Jab
 40. 右扑一枪               Right Short Jab
 41. 翻身回头刺枪       Wheel Over and Pierce
 42. 踢一跟子               Snap Kick
 43. 单手出枪               Single Hand Pierce
 44. 全舞花                   Twirling Rotation on Both Sides
 45. 二郎担山扫一枪    Erlang Shen Carries a Mountain
 46. 半个舞花               Twirling Rotation on One Side
 47. 下六分枪               Downward Jab
 48. 回头半个舞花        Turn Around with Twirling Rotation on One Side
 49. 鹞子扑鹌鹑            Sparrow Hawk Dashes at a Quail
 50. 右扫一枪                Sweep to the Right
 51. 挑一根子                Uplift Spear
 52. 扎一枪                    Down Pierce
 53. 全舞花                    Twirling Rotation on Both Sides
 54. 二郎担山扫一枪     Erlang Shen Carries a Mountain
 55. 半个舞花                Twirling Rotation on One Side
 56. 美女认针                Fair Lady Threads a Needle
 57. 玉女穿梭                Fair Lady Works at Shuttles
 58. 刺闯鸿门枪            Pierce and Dash Through Hongmen
 59. 回头扫一枪            Turn Around and Sweep
 60. 全舞花                   Twirling Rotation on Both Sides
 61. 护膝枪                   Protecting the Knee Strike
 62. 掩两枪                   Two Stepping Jabs
 63. 苍龙摆尾               Black Dragon Wags Its Tail
 64. 往前挡一枪            Forward Block Strike
 65. 往前再挡一枪        Forward Block Strike Again
 66. 往左挡一枪            Left Block
 67. 往右挡一枪            Right Block
 68. 半个舞花                Twirling Rotation on One Side
 69. 太公钓鱼                Taigong Casts Fishing Rod
 70. 回马枪                    Turn Around and Pierce
 71. 收势                        Closing Posture

陈氏太极春秋大刀
Chen’s Taichi Spring and Autumn Halberd 

 1. 关圣提刀上霸桥      Halberd in Hand, General Guan Stands on the Ba River Bridge[1]
 2. 白云盖顶逞英豪      White Clouds Overhead Showing Heroic High Spirits
 3. 举刀磨旗怀抱月      Upper Cut Like Holding the Moon in the Arms
 4. 上三刀吓杀许褚      Three Forward Chops Frighten General Xu Chu[2]
 5. 下三刀惊退曹操      Three Backward Chops Scare Away General Cao Cao[3]
 6. 白猿拖刀往上砍      White Ape Drags the Halberd and Chops Upward
 7. 全舞花                     Twirling Rotations on the Left and the Right
 8. 一掤虎就地飞来      Crouching Tiger Flies Overhead
 9. 分鬃刀难遮难挡      Separating Horse’s Main with Chops That No One Can Hold
 10. 十字刀劈砍胸怀      Cross Chop Aims Directly at the Chest
 11. 磨腰刀回头盘根      Horizontal Slice and Settle on Sitting Posture
 12. 舞花撒手往上砍      Rotation Leads to Upward Chops
 13. 举刀磨旗怀抱月      Upper Cut Like Holding the Moon in the Arms
 14. 舞花撒手往下砍      Rotation Leads to Downward Chops
 15. 落在怀中又抱月      Upper Cut Like Holding the Moon in the Arms
 16. 全舞花刷刀翻身砍  Full Rotation with Flipping Chops
 17. 刺回一举嗔吓人魂  Backward Thrust Shock the Enemy with Fear
 18. 舞花往左定下式      Left Rotation Leads to Settled down Posture
 19. 白云盖顶又转回      White Clouds Overhead with Coming Back Attacks
 20. 舞花翻身往上砍      Rotation followed by Flipping Upward Chops
 21. 再举青龙看死人      Lift the Blue Dragon and Check out the Dead Enemy
 22. 舞花往右定下式      Right Rotation Leads to Settled Down Posture
 23. 白云盖顶又转回      White Clouds Overhead with Coming Back Attacks
 24. 递酒挑袍猛回头      Propose a Toast, Lift the Robe and Turn Around Suddenly
 25. 花刀转下铜判竿      Wave the Halberd and Hold Hell’s Judge’s Staff High
 26. 舞花双脚谁敢阻      Rotate the Halberd with Double Kicks
 27. 花刀转下铁门栓      Wave the Halberd and Hold Like a Steel Latch
 28. 卷帘倒退难遮闭      Roll the Curtains with Backward Steps
 29. 十字一刀往举起      Cross Chops Hold the Halberd High
 30. 翻身再举龙探水      Wheel Over Lifting the Halberd like Dragon Reaches for Water

[1] Ba River Bridge – an ancient bridge over the Ba River¸ which was a common place for people to say farewell during the Han and Tang Dynasties. In Three Kingdoms, is it said that General Guan said farewell to General Cao Chao on this bridge.

[2] Xu Chu – (? – 230) was a warrior who lived during the late Han Dynasty and Three Kingdoms era of Chinese history.

[3] Cao Cao (155 – 220) was a warlord and the penultimate chancellor of the Eastern Han Dynasty who rose to great power during the dynasty’s final years.

陈氏太极十三杆
Chen’s Taichi 13 Forms Long Pole

 1. 青龍出水              Black Dragon Emerges from Water
 2. 童子拜觀音          Youngster Prays to Guan Yin
 3. 餓虎扑食              Hungry Tiger Jumps on Its Prey
 4. 攔路虎                  Tiger Blocks the Way
 5. 腰攔槍                  Cross Waist Parry with the Spear
 6. 斜披橫掃眉           Strike Obliquely to Sweep the Eyebrows
 7. 井欄倒掛              Well Pulleys Hanging Upside Down
 8. 中心入碓              Pound Straight to the Mortar
 9. 俊鳥入巢              Pretty Bird Enters Its Nest
 10. 面披背崩              Chop Forward and Spring Backward
 11. 拖桿                      Drag the Pole to Retreat
 12. 黃龍三攪水          Yellow Dragon Stirs Water Three Times
 13. 收回懷中抱月      Hold the Moon in the Arms