Five Elements Tongbei

Back

Traditional Tongbei Quan 36 Essential Moves
1. 预备势 yu4 bei4 shi4;  Preparation
2. 转身要手 zhuan3 shen1 yao4 shou3;  Turn and Show Hand
3. 穿掌中拳  chuan1 zhang3 zhong1 quan2;  Thrust Palm and Piercing Punch
4. 摔拍转圜掌  shuai1 pai1 zhuan3 huan2 zhang3;  Snap, Pat and Double Swing Palm
5. 拍掌中拳  pai1 zhang3 zhong1 quan2;  Pat and Punch
6. 展手劈山  zhan3 shou3 pi1 shan1;  Open Hand Chop
7. 掸手直立劈山  dan3 shou3 zhi2 li4 pi1 shan1;  Double Snap and Chop
8. 圈拦掸手  quan1 lan2 dan3 shou3;  Circular Snap
9. 劈山双掸拍掌中拳 pi1 shan1 shuang1 dan3 pai1 zhang3 zhong1 quan2;  Chop, Double Snap, Pat and Punch
10. 转身伸肩  zhuan3 shen1 shen1 jian1;  Turn and Stretch the Shoulder
11. 螃趄步中拳  pang2 qie4 bu4 zhong1 quan2;  Slanting Step with Punch
12. 穿掌中拳  chuan1 zhang3 zhong1 quan2;  Skip Step with Piece and Punch
13. 转身撩掌  zhuan3 shen1 liao2 zhang3;  Turn and Downward Sweep
14. 直立劈山  zhi2 li4 pi1 shan1;  Upright Chop
15. 大鹏展翼  da4 peng2 zhan3 yi4;  Eagle Spreads Wings
16. 转身劈山  zhuan3 shen1 pi1 shan1;  Turn and Chop
17. 双掸劈山  shuan1 dan3 pi1 shan1;  Double Snap and Chop
18. 风轮劈山  feng1 lun2 pi1 shan1;  Double Circular Chop
19. 左右劈掸 zuo3 you4 pi1 dan3;  Left and Right Chop and Snap
20. 双掸拓掌  shuan1 dan3 ta4 zhang3;  Double Snap, Lift the Knee and Palm Stump
21. 跪步中拳  gui4 bu4 zhong1 quan2;  Kneeling Stance Punch
22. 弓步推掌  gong1 bu4 tui1 zhang3;  Bow Stance Double Push
23. 转身冲拳  zhuan3 sheng1 chong1 quan2;  Turn and Punch
24. 退步裙足  tui4 bu4 qun2 zu2;  ;Step Back with Blocking Kick
25. 上步弹腿  shang4 bu4 tan2 tui3;  Step Up with Spring Kick
26. 上步推掌  shang4 bu4 tui1 zhang3;  Step Up and Push with Both Palms
27. 上步托掌  shang4 bu4 tuo1 zhang3;  Step Up and Lift with Both Palms
28. 上步穿长  shang4 bu4 chuan1 zhang3;  Step Up and Pierce with Both Palms
29. 撇身侧蹬  pie1 shen1 ce4 deng1;  Slanting Side Kick
30. 转身探爪  zhuan3 shen1 tan4 zhao3;  Turn and Extend the Claw
31. 拍掌中拳  pai1 zhang3 zhong1 quan2;  Pat and Punch
32. 一发六手  yi4 fa1 liu4 shou3;  Six-Move Combination – Left and Right
33. 狮子抖铃  shi1 zi dou3 ling2;  Grab and Punch – Left and Right
34. 三合炮  san1 he2 pao4;  Snap, Pat and Punch – Left and Right
35. 转身要手  zhuan3 shen1 yao4 shou3;  Turn and Show Hand
36. 收势  shou1 shi4;  Closing Posture